Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu : AÇELYA ŞAHİN FIRAT (19ONBİR DANIŞMANLIK)

İzzettin Çalışlar Cad. No:15 Daire 2 Bahçelievler/İstanbul

Biz, Açelya Şahin Fırat (19ONBİR DANIŞMANLIK) (kısaca 19ONBİR) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve bu husustaki tüm yasal düzenlemeler kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla; danışanlarımız, çalışanlarımız ve faaliyet alanımızla ilgili olarak ilişkide bulunduğumuz tüm kişilere ait kişisel verileri mevcut yasal düzenlemelere/mevzuata uygun şekilde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak KVKK’nun 5. Ve 6. madde hükümlerinde belirtilen şartlara uygun bir şekilde işleyebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecek, saklayabilecek olduğumuzu beyan ederiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

 3. Doğru ve güncel olarak,

 4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile

KVKK’nın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak 19ONBİR tarafından toplanan kimlik, iletişim ve sair bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, danışmanlık hizmetlerimizin verilmesi, iş faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla sözlü, yazılı, görsel, işitsel, elektronik ortamda, çağrı merkezi, web sitesi, şahsen başvuru ve bunlarla sınırlı olamayacak şekilde elde edilmektedir.

Bu kapsamda elde edilen kimlik, iletişim, muhasebe ve sair kişisel bilgileriniz, iş başvurusu amacıyla iletilen özgeçmişleriniz dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere özel nitelikli veriler dahil tüm kişisel verileriniz 19ONBİR tarafından; danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, hizmetlerin finansmanı kapsamında kullanılması (faturalandırma), her türlü iletişimin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bilumum danışmanlık/destek hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla KVKK’nun 5 ve 6.madde hükümlerine uygun bir şekilde işlenebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile 19ONBİR veya 19ONBİR’in işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak; kamu kurum ve kuruluşları, mahkeme, Savcılık ve sair resmi merciler, yetkili temsilciler, danışmanlık alınan üçüncü kişiler, danışmanlık/destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işbirliği yapılan/hizmet alınan üçüncü kişiler ile paylaşılabilecek, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak ve yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Verileriniz, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve buna yönelik faaliyetlerin yerine getirlmesi amacıyla sözlü, yazılı, görsel, işitsel, elektronik ortamda, web sitesi, şahsen başvuru ve bunlarla sınırlı olamayacak şekilde elde edilmektedir.

Bu veriler; 6698 sayılı KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği ve tüm yasal mevzuat kapsamında elde edilmekte, işlenmekte, saklanmakta, korunmakta, aktarılmakta ve yok edilmekte/anonimleştirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi İzzettin Çalışlar Cad. No:15 Daire 2 Bahçelievler İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya acelyasahin@hotmail.com e mail adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.